Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία Π. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ εξειδικεύεται στην κατασκευή και διάθεση καναπέδων, κρεβατιών, μεταλλικών πλαισίων κρεβατιών, μηχανισμών και παρελκόμενων που υποστηρίζουν τα ανωτέρω προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της, την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2008.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η Διοίκηση της εταιρείας:

παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του
διασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό
εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των παρεχόμενων υπηρεσιών
ελέγχει τους υπεργολάβους σε βαθμό που να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών
καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών
παρέχει συστηματικά διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές, με στόχο την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί, όποτε απαιτείται, αντικειμενικούς στόχους ποιότητας
φροντίζει ώστε η λειτουργία της εταιρείας μας όσο και τα εμπορεύματά αυτής συμμορφώνονται τόσο με την εθνική όσο και με τη κοινοτική νομοθεσία.

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας. Επιπλέον, η Διεύθυνση της επιχείρησης δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική με το αντικείμενο και αποτελεσματική.

 
Copyright 2011 © Hypnosys SA All rights reserved